Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s poukazom na ustanovenia občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a súvisiacimi právnymi predpismi.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu znejú:

§ 622:
1, 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne ostránená.Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2, Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ale ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3, Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623:
1, 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2, Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Reklamačný poriadok pre internetový obchod www.papucka.sk
(ďalej len Reklamačný poriadok)


1. Úvodné ustanovenie
1.1. - Toto je reklamačný poriadok vydaný internetovým obchodom www.papucka.sk Alena Kubíková, Poľná 345, 034 83 Liptovská Teplá, Slovenská republika, IČO: 33834628, DIČ:1021643271, číslo živnostenského registra 508-5470. Obvodný úrad Ružomberok.
1.2. - Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzatvorenú na základe elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Pod pojmami kupujúci a predávajúci používanými v tomto reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany zmluvy a pod pojmom tovar sa rozumie predmet kúpy zo zmluvy.
1.3. - Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chybného zakúpeného tovaru.
1.4. - Predávajúci poskytne kupujúcemu na svojej internetovej stránke www.papucka.sk pred uzavretím zmluvy informácie o kupovanom tovare, za účelom aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

2. Všeobecné ustanovenie
2.1. - Internetový obchod www.papucka.sk zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.
2.2. - Záručná doba tovaru je 24 mesiacov.
2.3. - Pokiaľ internetový obchod www.papucka.sk nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcim a odovzdaný kupujúcemu.
2.4. - Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

3. Spôsob uplatnenia reklamácie
3.1. - Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
3.2. - Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese: Papučka.sk, Alena Kubíková, Poľná 345, 03483 Liptovská Teplá
3.3. - Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné pripojiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho. Odporúčame vyplniť všetky položky v reklamačnom formulári. Ich vyplnenie môže zjednodušiť a urýchliť posúdenie reklamácie. 
Reklamačný formulár nájdete kliknutím na TENTO ODKAZ
3.4. - V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi (faktúra, reklamačný formulár) na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
3.5. - Práva zo zodpovednosti za vady zanikajú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.
3.6. - V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 48 hodín po prevzatí zásielky o tejto skutočnosti informovať pracovníkov internetového obchodu www.papucka.sk zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu ahoj@papucka.sk alebo na tel.čísle 0911632446. Pokiaľ tak nevykoná a nenahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe predávajúceho, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.
3.7. - Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

4. Reklamácie
4.1. - Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
4.2. - POSKYTNUTÁ ZÁRUČNÁ DOBA SA NEVZŤAHUJE NA VADY TOVAROV, KTORÉ BOLI SPÔSOBENÉ NEODBORNÝM ALEBO NEŠETRNÝM ZAOBCHÁDZANÍM, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkostí, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením ALEBO PRIRODZENÝM OPOTREBOVANÍM. 
4.3. - Reklamovaný tovar musí byť v stave, ktorý neodporuje bežným hygienickým zásadám.
4.4. - Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný v reklamácií určito, zrozumiteťne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázaľ.
4.5. - Pokiaľ si kupujúci nesplní povinnosti uvedené v bode 4.4., predávajúci nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť jeho reklamácie, pokým kupujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie. Ak kupujúci odstráni nedostatky svojej reklamácie, od toho momentu začínajú plynúť lehoty určené na reklamáciu.
4.6. - Pracovník predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu do 3 pracovných dní. V zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
4.7. - V prípade uznania uplatnenej reklamácie za oprávnenú.bude táto reklamácia vybavená odstránením vady, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru prevodom na bankový účet kupujúceho.
4.8. - Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia občianskeho zákoníka č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.


 

Alternatívne riešenie sporov

Spravíme všetko pre to, aby sme prípadný problém, či nedorozumenie vyriešili rýchlo a k Vašej spokojnosti. Napriek tomu by sme vás radi informovali, že pri nákupe cez náš e-shop máte v prípade problému možnosť využiť inštitút alternatívneho riešenia sporov.

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (u nás e-mailom na ahoj@papucka.sk), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil vaše práva.

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je možné nájsť na stránke http://www.mhsr.sk/ alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EURSubjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 Pri poskytovaní služieb používame cookies. Používaním (zobrazovaním) stránky súhlasite s používaním a uchovávaním cookies. Viac informácií.
Rozumiem