Ochrana osobných údajov - skrátená verzia
(najdôležitejšie informácie v ľudskej reči - bez paragrafov)

 

 1, Prevádzkovateľom internetového obchodu www.papucka.sk je:
Bc. Alena Kubíková
so sídlom Madočany 345, 034 83 Liptovská Teplá

2, Vždy dodržujeme zákon
Pri manipuláciií s Vašimi údajmi sa riadime Slovenským zákonom o ochrane osobných údajov aj podľa Európskej smernice GDPR

3, Vaše údaje nerozširujeme a neposkytujeme tretím stranám
 (jedinou výnimkou je Slovenská Pošta, kde uvádzame Vaše meno, adresu a telefónne číslo pre učely doručenia balíčka)

4, Vaše údaje si môžete upraviť alebo vymazať
Po prihlásení do Vášho zákazníckeho konta  (sekcia Môj účet) si môžete upraviť alebo vymazať informácie o Vás
(adresa, e-mail, telefón) vrátane e-mailovej komunikácie. 

Ochrana osobných údajov - dlhšia verzia
(úplné znenie ochrany údajov, v právnickej verzií tak, ako nám to prikazuje zákon)


1. - Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom vrámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.papucka.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri prezeraní www.papucka.sk, pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu vrámci internetového obchodu
www.papucka.sk a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

2. - Prezeraním stránky www.papucka.sk, odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák č.122/2013 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenie objednávok a súvisiacej komunikácie, so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie/ napr .pri vybavovaní reklamácii, vedení účtovníctva a pod./ a to až do doby jeho písomného vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním. 


3. - Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.papucka.sk Zákazník súhlasí s tým aby v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácií. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu aj súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č.147/2001 Z. z. o reklame a zák č.610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

4. - Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (Slovenská Pošta, Poštový Kuriér)

  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S


Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu. a to poštou alebo elektronicky na e-mail ahoj@papucka.sk Odvolaním súhlasu so spracovaní osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. 


Zákazník má podľa zák č.122/2013 Z. z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

  • Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie. 
  • Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. 
  • Likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. Ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. 
  • Likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. 
  • Blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolanie súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 


Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

  • Spracovaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
  • Využívaniu osobných údajov uvedených v§ 10 ods.3 písm d . na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. 

 
Internetový obchod www.papucka.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201416876 zo dňa 22. 5. 2014.

Kupujúci prehlasuje ,že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

 

Prečo tieto údaje potrebujeme?
Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciou dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely www.papucka.sk a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Internetový obchod www.papucka.sk sa zároveň zaväzuje že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám, s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov (Slovenská pošta, Kuriér) aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.


Pri poskytovaní služieb používame cookies. Používaním (zobrazovaním) stránky súhlasite s používaním a uchovávaním cookies. Viac informácií.
Rozumiem